NASZE CELE

Zgodnie swoim statutem Fundacja realizuje szeroko pojęte działania edukacyjne, społeczne i kulturalne w zakresie poniższych celów:

  • wspomaganie rozwoju społecznego, gospodarczego (w tym rozwoju przedsiębiorczości) oraz kulturalnego regionu chojnickiego i człuchowskiego,
  • promowanie dorobku kulturalnego i gospodarczego regionu chojnickiego i człuchowskiego,
  • promowanie idei integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej społeczności lokalnych,
  • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym wspieranie rozwoju sektora pozarządowego,
  • ochrona, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących region chojnicki i człuchowski,
  • promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej,
  • promocja zatrudnienia na lokalnym rynku pracy regionu chojnickiego i człuchowskiego,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans rozwojowych mieszkańców regionu chojnickiego i człuchowskiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie ich reintegracji społecznej i zawodowej.

W praktyce Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej od 2007 roku zajmuje się aktywizacją społeczną młodzieży, wspomagając młodych ludzi w samodzielnym organizowaniu działalności kulturalnej i społecznej. Łączy więc działania zwiększające aktywność obywatelską z działaniami na polu kultury i edukacji.

Centrum młodzieżowe

Od marca 2012 r. młodzi wolontariusze Fundacji prowadzą Samorządne Centrum Młodzieżowe w Chojnicach. Jest to miejsce pracy wolontariuszy realizujących swoje własne inicjatywy (próby zespołów muzycznych, spotkania grup hobbystycznych i inne) samodzielnie zarządzane przez grupę inicjatorów.

Donate to a specific project need, for example to “ 20 euros for a wheelbarrow ”, or else to a project generally e.g. “Building a school in Mombasa, Kenya”. You can always donate anonymously. Rather than a one-off donation, you can become a monthly donor. Also a possibility with many projects: donations in kind or donating your time as a volunteer.

Rate it if you happen to know the project manager or if you know more about the project for some other reason. Post your opinion on the project-site, ideally including photos or videos from when you visited the project on-site. You can also ask the project manager questions at any time. Others can use their answers to help them decide whether to donate.

Wymiana międzynarodowa młodzieży

Fundacja jest jednym z głównych animatorów wymiany muzycznej pomiędzy miastami partnerskimi: Chojnice, Emsdetten i Hengelo. Organizuje wymiany młodzieży, koncerty i warsztaty muzyczne. Co roku Fundacja organizuje wyjazd studyjny młodzieży z Chojnic na odbywający się w partnerskim mieście Emsdetten festiwal przeciwko rasizmowi i dyskryminacji. Od 2016 roku koordynujemy organizację w Chojnicach festiwalu InterTony poświęconego współpracy międzynarodowej muzyków i osób zainteresowanych muzyką.